دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی

شماره های دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی ۶۰ _۴۴۸۶۸۵۵۰

دفتر ریاست دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی

۴۱۲۳۶

پژوهش دانشکده

۴۱۲۲۰

آموزش دانشکده

۴۱۲۲۸-۴۱۲۳۳-۴۱۲۳۸

دانشجویی، فرهنگی

۴۱۲۳۷