دانشکده پزشکی

«دانشکده پزشکی»

۴۴۸۶۱۸۱۵

۴۴۸۶۹۸۰۳

۴۴۸۶۹۸۲۷

نام قسمت

شماره داخلی

شماره مستقیم

نمابر

دفتر رئیس دانشکده

۲۵۵۰

   

آموزش دانشکده

۲۵۲۳-۲۵۲۵

 

-

امور دانشجویی

۲۵۲۰-۲۵۱۷

 

امور پژوهشی

۲۵۱۹-۲۵۰۶

 

-

مرکز سلامت

 

۴۴۸۶۸۴۹۷-۹

-