دانشکده پزشکی

« دانشکده پزشکی »

نام قسمت

شماره داخلی          

       شماره مستقیم           

      نمابر                            

دفتر رئیس دانشکده

     

آموزش دانشکده

40144 44868537

-

امور دانشجویی

 40150  44868537

مرکز سلامت

  44868497-9

-