دانشکده علوم و فناوری های پزشکی

 

مهندسی پزشکی

 

شماره تلفخانه ۴۴۸۶۸۵۶۰ الی ۴۴۸۶۸۵۳۶

۴۴۸۶۸۶۳۵ الی ۴۴۸۶۸۶۰۷

داخلی

نام دانشکده

نام دانشکده

ردیف

۴۱۱۲۳

ریاست دانشکده

دانشکده مهندسی پزشکی

۱

۴۱۱۲۳

مسول دفتر

دانشکده مهندسی پزشکی

۲

۴۱۱۲۴

کارشناس امور اداری

دانشکده مهندسی پزشکی

۳

۴۱۱۳۳

کارشناش پژوهش

دانشکده مهندسی پزشکی

۴

۴۱۱۳۴

کارشناش پژوهش

دانشکده مهندسی پزشکی

۵

۴۱۱۷۸

مسئول آزمایشگاها

دانشکده مهندسی پزشکی

۶

۴۱۲۹۶

رییس آموزش

دانشکده مهندسی پزشکی

۷

۴۱۳۰۶

رییس امور فرهنگی و دانشجویی

دانشکده مهندسی پزشکی

۸

۴۱۱۷۰

کارشناس آزمایشگاه

دانشکده مهندسی پزشکی

۹

۴۱۰۰۲

کارشناس آزمایشگاه

دانشکده مهندسی پزشکی

 

۴۱۰۰۵

کارشناس آزمایشگاه

دانشکده مهندسی پزشکی

 

۴۱۰۰۹

کارشناس آزمایشگاه

دانشکده مهندسی پزشکی

 

۴۱۱۳۵

کارشناس آموزش

دانشکده مهندسی پزشکی

 

۴۱۲۹۷

کارشناس آموزش

دانشکده مهندسی پزشکی

 

۴۱۳۰۱

کارشناس آموزش

دانشکده مهندسی پزشکی

 

۴۱۳۰۴

کارشناس آموزش

دانشکده مهندسی پزشکی

 

۴۱۳۰۷

کارشناس آموزش

دانشکده مهندسی پزشکی

 

 

 

«دانشکده پزشکی»

۴۴۸۶۱۸۱۵

۴۴۸۶۹۸۰۳

۴۴۸۶۹۸۲۷

نام قسمت

شماره داخلی

شماره مستقیم

نمابر

دفتر رئیس دانشکده

۲۵۵۰

   

رئیس اداره آموزش

۲۵۰۲

 

-

آموزش دانشکده

۲۵۲۳-۲۵۲۵

 

-

امور دانشجویی-فرهنگی

۲۵۲۰-۲۵۱۷

 

امور پژوهشی

۲۵۱۹-۲۵۰۶

 

-

مرکز سلامت

 

۴۴۸۶۸۴۹۷-۹

-