دانشکده علوم و فناوری های پزشکی

نام ونام خانوادگی

موقعیت

شماره تلفن داخلی

صابرآزادی

مسئول دفتردانشکده

۲۵۵۰

دکتر نوشیروان

معاون دانشکده

۲۵۰۵

سمیه خدادادیان

رئیس اداره آموزشی

۲۶۲۲

آرزوشیردل

کارشناس آموزش

۲۶۲۸

محبوبه آقاجانی – نسرین عوض زاده

کارشناس آموزش

۲۶۱۱

الهه حمزه لو

کارشناس آموزش

۲۶۱۳

انوشا قهاری

کارشناس آموزش

۲۶۱۲

سیدمهدی سید ذاکری

کارشناس آموزش

۲۶۱۵

مرجان عبدالهی

مسئول اموردانش آموختگان

۲۶۲۳

زهرا افشاری

دبیرخانه ریاست

۲۶۲۱

دکتربه آفرید قلندری

مدیر پژوهش

۲۶۱۴

علی جلیلی

کارشناس پژوهش

۲۶۵۰

نیکوهمتی – لیلا میران زاده

کارشناسان پژوهش

۲۶۱۶

آرش خلیلیان

کارشناس پژوهش

۲۶۲۹

مهرآسا وهاب زاده

رئیس اداره دانشجویی وفرهنگی

۲۶۱۷

منیژه ابطحی

کارشناس دانشجویی وفرهنگی

۲۶۱۷

فردین قویدل

مسئول آزمایشگاه

۲۵۱۷

حامد زهتاب

مسئول دبیرخانه

۲۶۲۰

آقای دکترپیمان مهستی

مدیر گروه علوم تغذیه

۲۵۱۵

آقای دکترسید جمال الدین طبیبی

مدیرگروه مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی

۲۵۲۸

خانم دکتر زهراجلیلی

مدیرگروه آموزش بهداشت

۲۵۴۱

آقای دکتررشیدی

مدیرگروه بیوالکتریک وبالینی

۲۵۳۰

خانم دکترحسن زاده

مدیرگروه بیومتریال وبافت

۲۵۱۴

آقای دکترمحمودی – دکترتوکلی

هیات علمی

۲۵۳۳

آقای دکتر جوانمردی

هیات علمی

۲۵۳۲

آقای دکتر اقتصادی

هیات علمی

۲۵۳۲

دکترموحدی - دکترعباسی

هیات علمی

۲۵۲۲

خانم دکترریاحی – خانم دکترعطاران

هیات علمی

۲۵۲۱

خانم دکترنظری منش – خانم دکترنیک روان

هیات علمی

۲۵۴۰

خانم دکترطباطبائیان

هیات علمی

۲۵۳۸

دکتر خلیفه سلطانی – دکتر بهاری فر

هیات علمی

۲۵۳۶

خانم دکترصرافی زاده – خانم دکترعطایی

هیات علمی

۲۵۳۵

دکترنصیری پور

هیات علمی

۲۵۳۴

دکترحامدی

هیات علمی

۲۵۳۷

دکترحاجی نبی

هیات علمی

۲۵۲۴

خانم دکترکرمی – خانم دکترفرخی منش

هیات علمی

۲۵۱۸

خانم دکترآصف نژاد – خانم دکتر نجم الدین

هیات علمی

۲۵۳۱

خانم فرزانه فرهنگ

مسئول آزمایشگاه

۲۵۱۶