مرکز تحقیقات فیزیک پلاسما

 

                                                        « مرکز تحقیقات فیزیک پلاسما »

نام قسمت

شماره داخلی

شماره مستقیم

   نمابر

ریاست مرکز

-

44869624

                                   

معاونت مرکز

-

44869625

-

دفتر ریاست

214

28-44869627

-

رئیس امور عمومی

222

44869641

-

حمید رضا یوسفی

230

44869630

-

تلفنخانه

صفر-200

9-44869631

44869645

-

خانم عبدالهی

254

44869629

-

دبیر خانه

232

44869642

-

مدیر گروه فیزیک مهندسی

247

44869643

-

حفاظت

245

44869644

-

مدیر گروه فیزیک مقطع ارشد

209

44869646

-

اتوماسیون تغذیه

243

44869647

-

آزمایشگاه فیزیک مدرن

254

44869648

-

مدیر گروه فیزیک مقطع کارشناسی

301

44869649

-

دفتر فرهنگ اسلامی

290

44869650

-

آموزش

309

44869651

-

مدیر گروه فیزیک مقطع دکتری

303

44869652

-

پژوهش

223

44869653

-

   مدیر پژوهش                             

                250         

         44869654   

                

گروه کامپیوتر فنی و مهندسی

310

44869655

 

گروه مهندسی هسته ای

306

44869656

 

      اطاق اساتید

308

44869713

 

      دفتر بسیج

291

44869944