مرکز تحقیقات فیزیک پلاسما

 

«مرکز تحقیقات فیزیک پلاسما»

نام قسمت

شماره داخلی

شماره مستقیم

نمابر

 

ریاست مرکز

-

۴۴۸۶۹۶۲۴

 

معاونت مرکز

-

۴۴۸۶۹۶۲۵

-

دفتر ریاست

۲۱۴

۲۸-۴۴۸۶۹۶۲۷

-

رئیس امور عمومی

۲۲۲

۴۴۸۶۹۶۴۱

-

حمید رضا یوسفی

۲۳۰

۴۴۸۶۹۶۳۰

-

تلفنخانه

صفر -۲۰۰

۹-۴۴۸۶۹۶۳۱

۴۴۸۶۹۶۴۵

-

خانم عبدالهی

۲۵۴

۴۴۸۶۹۶۲۹

-

دبیر خانه

۲۳۲

۴۴۸۶۹۶۴۲

-

مدیر گروه فیزیک مهندسی

۲۴۷

۴۴۸۶۹۶۴۳

-

حفاظت

۲۴۵

۴۴۸۶۹۶۴۴

-

مدیر گروه فیزیک مقطع ارشد

۲۰۹

۴۴۸۶۹۶۴۶

-

اتوماسیون تغذیه

۲۴۳

۴۴۸۶۹۶۴۷

-

آزمایشگاه فیزیک مدرن

۲۵۴

۴۴۸۶۹۶۴۸

-

مدیر گروه فیزیک مقطع کارشناسی

۳۰۱

۴۴۸۶۹۶۴۹

-

دفتر فرهنگ اسلامی

۲۹۰

۴۴۸۶۹۶۵۰

-

آموزش

۳۰۹

۴۴۸۶۹۶۵۱

-

مدیر گروه فیزیک مقطع دکتری

۳۰۳

۴۴۸۶۹۶۵۲

-

پژوهش

۲۲۳

۴۴۸۶۹۶۵۳

-

 

 

مدیر پژوهش

 

 

۲۵۰

۴۴۸۶۹۶۵۴

 

گروه کامپیوتر فنی و مهندسی

۳۱۰

۴۴۸۶۹۶۵۵

 

گروه مهندسی هسته ای

۳۰۶

۴۴۸۶۹۶۵۶

 

اطاق اساتید

۳۰۸

۴۴۸۶۹۷۱۳

 

دفتر بسیج

۲۹۱

۴۴۸۶۹۹۴۴