مجتمع تحقیقاتی شیخ بهایی

    « مجتمع تحقیقاتی شیخ بهایی »

نام قسمت

شماره داخلی

شماره مستقیم

نمابر

آزمایشگاه نانو آپتو الکترونیک

-

44865340

-

آزمایشگاه نانو پلیمر

-

44865328

-

آزمایشگاه مهندسی نساجی

-

44869724

-

آزمایشگاه پلیمر

-

44865326

-

آزمایشگاه شیمی فیزیک پلیمرها

-

44865326

-

آزمایشگاه خواص فیزیکی مکانیکی پلیمرها

-

44865328

-

آزمایشگاه پایلوت نانورس

-

44865328

-

آزمایشگاه مهندسی معدن

-

44869787

-

آزمایشگاه صنایع چوب و کاغذ

-

44865331

-

مرکز تحقیقاتی مهندسی زیست فناوری

-

44865338

-

آزمایشگاه پیل سوختی

-

44865310

-

آزمایشگاه انرژی

-

44865310

-

آزمایشگاه مهندسی نفت

-

44865336

-

آزمایشگاه سیستماتیک و فیزیولوژی مولکولی

-

44865327

-

هرباریوم

-

44865327

-

پژوهشکده چشم انداز و آینده پژوهی

-

44865341

-

حفاظت

-

44865330

-

امور اداری

-

44865332

44865333