مجتمع تحقیقاتی شیخ بهایی

 

«مجتمع تحقیقاتی شیخ بهایی»

نام قسمت

شماره داخلی

شماره مستقیم

نمابر

آزمایشگاه نانو آپتو الکترونیک

-

۴۴۸۶۵۳۴۰

-

آزمایشگاه نانو پلیمر

-

۴۴۸۶۵۳۲۸

-

آزمایشگاه مهندسی نساجی

-

۴۴۸۶۹۷۲۴

-

آزمایشگاه پلیمر

-

۴۴۸۶۵۳۲۶

-

آزمایشگاه شیمی فیزیک پلیمرها

-

۴۴۸۶۵۳۲۶

-

آزمایشگاه خواص فیزیکی مکانیکی پلیمرها

-

۴۴۸۶۵۳۲۸

-

آزمایشگاه پایلوت نانورس

-

۴۴۸۶۵۳۲۸

-

آزمایشگاه مهندسی معدن

-

۴۴۸۶۹۷۸۷

-

آزمایشگاه صنایع چوب و کاغذ

-

۴۴۸۶۵۳۳۱

-

مرکز تحقیقاتی مهندسی زیست فناوری

-

۴۴۸۶۵۳۳۸

-

آزمایشگاه پیل سوختی

-

۴۴۸۶۵۳۱۰

-

آزمایشگاه انرژی

-

۴۴۸۶۵۳۱۰

-

آزمایشگاه مهندسی نفت

-

۴۴۸۶۵۳۳۶

-

آزمایشگاه سیستماتیک و فیزیولوژی مولکولی

-

۴۴۸۶۵۳۲۷

-

هرباریوم

-

۴۴۸۶۵۳۲۷

-

پژوهشکده چشم انداز و آینده پژوهی

-

۴۴۸۶۵۳۴۱

-

حفاظت

-

۴۴۸۶۵۳۳۰

-

امور اداری

-

۴۴۸۶۵۳۳۲

۴۴۸۶۵۳۳۳