دانشکده برق و کامپیوتر

«دانشکده برق و کامپیوتر»

۴۴۸۶۸۵۵۹ الی ۴۴۸۶۸۵۳۶

۴۴۸۶۸۶۰۷ الی ۴۴۸۶۸۶۳۵

نام قسمت

شماره داخلی

شماره مستقیم

نمابر

دفتر ریاست دانشکده

۴۰۱۱۲

   

رئیس آموزش

۴۰۰۵۹

 

-

امور آموزشی رشته برق با تمام گرایشها

۴۰۰۵۷

 

امور آموزشی رشته کامپیوتر با تمام گرایشها

۴۰۰۵۹

 

امور آموزشی رشته فناوری اطلاعات و مکاترونیک

۴۰۰۵۶

 

امور پژوهشی

۴۰۰۵۲

 

-

امور دانشجویی و فرهنگی

۴۰۰۵۴

 

-