مجموعه ورزشی فتح

« مجموعه ورزشی فتح »

نام قسمت

شماره داخلی

شماره مستقیم

نمابر

کارشناسان تربیت بدنی

104

44868486

-

حفاظت

109

44868487

-

مدیر مجموعه ورزشی

103

44868488

-

اداره امور ورزشی دانشجویی

-

44868489

-

مدیرکل تربیت بدنی

102

44868490

-

حفاظت استخر

113

44868491

-

اداری استخر

106

44868492

-