مجموعه ورزشی فتح

 

«مجموعه ورزشی فتح»

نام قسمت

شماره داخلی

شماره مستقیم

نمابر

کارشناسان تربیت بدنی

۱۰۴

۴۴۸۶۸۴۸۶

-

حفاظت

۱۰۹

۴۴۸۶۸۴۸۷

-

مدیر مجموعه ورزشی

۱۰۳

۴۴۸۶۸۴۸۸

-

اداره امور ورزشی دانشجویی

-

۴۴۸۶۸۴۸۹

-

مدیرکل تربیت بدنی

۱۰۲

۴۴۸۶۸۴۹۰

-

حفاظت استخر

۱۱۳

۴۴۸۶۸۴۹۱

-

اداری استخر

۱۰۶

۴۴۸۶۸۴۹۲

-