ساختمان علوم انسانی

« ساختمان علوم انسانی »

نام قسمت

شماره داخلی

شماره مستقیم

      نمابر

امور عمومی

332

44865175

-

تلفنخانه

 200

8-44865154
82-44865179

-

 حفاظت علوم انسانی

201-202

44865217

-

حفاظت ورودی خودروها

390

44867189

-

کتابفروشی

324

44865111

-

امور مالی

424

44865128

-

روابط عمومی

267

44865195

-

واحد گشت

-

44865218

-

بانک ملت

325-364

29-44865228

44865165- 44865240

-

هلال احمر

396

44865144

-

تاسیسات برق

366

44865122

-

پیمانکار خدمات

301

44865176

-

تعاونی مصرف

 

44865197

-

آژانس دانشجویی

 

44861773
44861772

-


 

« ساختمان علوم انسانی »

نام قسمت

شماره داخلی              

شماره مستقیم    

نمابر                     

آسانسور

303

44865238

-

تستر مخابرات

 

44865133

-

پیمانکار تکثیر دانشجویی

322

44865262

-

سایت کامپیوتر

262 و 261

44865142

-

بسیج اساتید

395

44865149

-

کانون قرآن و عترت

348

44865213

-

اداره تغذیه

349 و 284

44865243-44865187

-

گروه معارف

329

44865191

-

انجمن اسلامی

-

44865141

-

دفتر بسیج

298

44829001

-

آژانس دانشجویی

-

12-44865211

-

حفاظت ورودی

202-201

-

-

حفاظت خواهران

323

-

-

حفاظت درب شمالی

375

-

-

موتورخانه

300

-

-

تعمیرات و نگهداری

336

-

-

 


                                            « ساختمان علوم انسانی »

نام قسمت

شماره داخلی

                         شماره مستقیم     

نمابر           

پست گاز محوطه بیمارستان

293

-

-

تاسیسات محوطه

292

-

-

کانکس ترابری

526

-

-

پارچه نویسی

345

-

-

اتاق اساتید

362

-

-

کنترل کلاسها

291

-

-

تربیت بدنی

              316

-

-

بوفه

302

-

-

ترابری

253

-

-

آبدارخانه دوم مرکزی

205

-

-

آبدارخانه سوم مرکزی

257

-

-

آبدارخانه چهارم مرکزی

319

-

-

آبدارخانه سوم شمالی

258

-

-

آبدارخانه پنجم شمالی

279

-

-