ساختمان علوم پایه

« ساختمان علوم پایه »

نام قسمت

     شماره داخلی           

شماره مستقیم  

نمابر

چاپخانه مرکزی

512

44865747

-

آبدارخانه طبقه اول

511

-

-

اتاق اساتید

509-508

-

-

بایگانی آموزش

531

-

-

اتوماسیون تغذیه

522

44865050

-

بوفه

515

-

-

تکثیر دانشجویی

514

-

-

بسیج دانشجویی

528

44844500

-

لابراتوار زبان و رایانه(1)

529

-

-

آزمایشگاه محیط زیست

418

-

-

ریاست دفترفرهنگ اسلامی ساختمان علوم پایه

507

44865020

-

دفترفرهنگ ساختمان علوم پایه

506

-

-

واحد مجازی

523

61-44865060

-

اداره سمعی و بصری(آمفی تئاتر)

458

44865727

-

اموراداری

442

44865300

44865060

مسئول اداره خدمات

444

44865012

-

دفترخدمات

444-445

             44865012                

-

رئیس اداره انبار

447

44865013

-

انبار(تحویل اجناس)

446

44865348

-

انبار(تاسیسات)

418

44865888

-

تاسیسات اداری

432

44865044

-

تکثیر اداری و سمعی و بصری

449

-

-

امورمالی

237

44865051

-

بایگانی مالی

473

-

-

آبدارخانه طبقه دوم

              521

-

-

تلفنخانه

200-400

3-44865100

-

حفاظت برادارن

439-440

44865000

-

حفاطت خواهران

441

-

-

 

بانک ملی

   450

                      44865363-44865393       

-                                 

بانک ملی

-

44865383-44865373

-

بانک ملی

-

44835115

-

تاسیسات آسانسور

303

44865238

-

تاسیسات موتورخانه

516

-

-

ظرفشوی خانه

448

-

-

مشاوره

489

44865184

-

دامپزشکی

519

-

-