ساختمان علوم پایه

 

 

 

راهنمای خطوط تلفن داخلی و مستقیم ساختمان علوم پایه

نام قسمت

داخلی

مستقیم

نام قسمت

داخلی

مستقیم

نام قسمت

داخلی

مستقیم

مرکز تلفن ساختمان علوم انسانی

۳۰۸۵

۶ - ۴۴۸۴۵۱۵۵

۴۴۸۶۵۱۰۰

معاونت دانشجویی و فرهنگی

دانشکده علوم پایه

دفتر معاونت

۳۲۵۲

۴۴۸۶۵۰۰۴

دفتر ریاست

۳۲۷۷

۴۴۸۶۵۷۷۷

حوزه اداری

مدیر کل امور فرهنگی و اجتماعی

۳۲۴۷

۴۴۸۶۶۰۵۰

معاون پژوهشی

۳۲۱۳

 

امور عمومی و پشتیبانی

۳۲۳۲

۴۴۸۶۵۳۰۰

مدیریت شاهد و ایثارگران

۳۲۵۹

 

کارشناس پژوهش

۳۲۲۹

 

حفاظت برادران

۳۲۴۱

۴۴۸۶۵۰۰۰

امور ایثارگران

۳۲۱۹

 

رئیس آموزش

۳۲۸۴

 

حفاظت خواهران

۳۲۴۲

 

اداره فوق برنامه و آفرینش

۳۲۶۲

 

اداره آموزش

۳۲۶۶

 

ریاست اداره انبار

۳۲۱۰

 

امور فرهنگی و ارتباطات اجتماعی

۳۲۷۲

 

امور دانشجویی و فرهنگی

۳۲۲۴

 

انبار (تحویل اجناس)

۳۲۲۷

 

اداره برنامه ریزی و امور پژوهشی

۳۲۷۵

 

پژوهش

۳۲۸۹

 

انبار (تأسیسات و نگهداری)

۳۲۲۶

 

نشریات و تشکل‌ها

۳۲۲۰

 

بایگانی آموزش علوم پایه

۳۲۵۴

 

اداره درآمد و امور مالی

۳۲۵۶

۴۴۸۶۵۰۵۱

بسیج کارکنان

۳۲۷۹

۴۴۸۶۶۰۴۰

کارشناس آموزش (۲)

۳۲۲۱

 

بایگانی اسناد مالی

۳۲۶۳

 

مدیر کل تربیت بدنی

۳۲۲۳

۴۴۸۶۵۳۵۶

گروه ریاضی و آمار

۳۲۱۴

 

صندوق رفاه دانشجویی

۳۲۱۷

۴۴۸۶۵۰۱۰

اداره کل تربیت بدنی

۳۲۲۲

 

گروه ریاضی کاربردی OR

3269

 

ریاست اداره خدمات

۳۲۲۵

 

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره

۳۲۵۷

۴۴۸۶۵۰۷۱

گروه آمار

۳۲۶۴

 

اداره ترابری

۳۲۴۸ و ۳۲۱۸

 

دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی

گروه ریاضی کاربردی آنالیز

۳۲۰۸

 

اداره گزینش

۳۲۶۸

۴۴۸۶۵۳۵۸

دفتر ریاست

۳۲۴۹

۴۴۸۶۵۵۰۰

گروه شیمی

۳۲۷۶

 

چاپخانه

۳۲۰۳

 

رئیس آموزش

۳۲۴۰

 

اتاق اساتید شیمی معدنی

۳۲۵۱

 

اتاق خدمات علوم پایه

۳۲۷۰

 

پژوهش و مجلات

۳۲۸۱

 

گروه شیمی و فیزیک

۳۲۵۰

 

تکثیر اداری

۳۲۱۵

 

گروه فقه و مبانی

۳۲۳۴

 

گروه شیمی تجزیه آلی

۳۲۷۶

 

تاسیسات اداری

۳۲۱۲

 

گروه عرفان و ادیان

۳۲۶۷

 

گروه تخصصی زیست شناسی

۳۲۰۱

۳۲۴۵

 

بانک ملی

۳۲۳۷

۴۴۸۶۵۳۷۳

گروه تاریخ و تمدن

۳۲۹۶

 

 

دورنویس ساختمان علوم پایه

 

۴۴۸۶۵۰۶۰

گروه فلسفه، دین و کلام

۳۲۵۳

 

گروه ریاضی محض

۳۲۰۲

 

آبدارخانه‌ها

گروه فلسفه

۳۲۸۲

 

گروه شیمی اتاق ۴۱۰

۳۲۰۶

 

زیرزمین

۳۲۸۰

 

گروه فلسفه و هنر

۳۲۶۰

 

گروه زیست جانوری

۳۲۹۱

 

اول مرکزی

۳۲۳۸

 

گروه و فلسفه و کلام اسلامی

۳۲۹۵

 

گروه تخصصی زیست

۳۲۴۵

 

دوم مرکزی

۳۲۳۶

 

گروه فلسفه و علم

۳۲۹۳

 

گروه زیست گیاهی

۳۲۶۵

 

سوم مرکزی

۳۲۸۶

 

گروه عرفان اسلامی

۳۲۱۱

 

آزمایشگاه کشت قارچ و جلبک

۳۲۰۹

 

سوم جنوبی

۳۲۰۵

 

گروه قرآن و حدیث

۳۲۴۳

 

آزمایشگاه ژئوفیزیک

۳۲۵۵

 

چهارم شمالی

۳۲۹۴

 

گروه ادیان و عرفان تطبیقی

۳۲۷۸

 

گروه ژئوفیزیک

۳۲۸۳

 

ظرفشورخانه

۳۲۳۵

 

اساتید علوم قرآن و حدیث و دکتری

۳۲۷۱

 

گروه هواشناسی

۳۲۸۷

 

آموزشی و دانشجویی

گروه فقه و مبانی حقوق سیاسی

۳۲۴۴

 

گروه زمین شناسی

۳۲۸۵

 

اتاق اساتید

۳۲۳۳

 

گروه قرآن حدیث دکتری

۳۲۰۷

 

گروه ژنتیک و سلول مولکولی

۳۲۸۸

 

بوفه

 

کارتخوان ۴۴۸۶۵۰۱۴

امور فرهنگی و دانشجویی

۳۲۰۴

 

سایت دانشکده علوم پایه

۳۲۲۸

 

تکثیر دانشجویی

 

کارتخوان ۴۴۸۶۵۹۱۹

تأسیسات و نگهداری

روابط عمومی

بسیج دانشجویی

۳۲۴۶

۴۴۸۴۴۵۰۰

تاسیسات موتورخانه

۳۲۳۰

 

دفتر ارتباطات

۳۲۱۶

 

انجمن هوافضا

۳۲۳۹

 

آسانسور علوم انسانی

 

۴۴۸۶۵۲۳۸

سمعی و بصری (آمفی تئاتر)

۳۲۳۱