مجتمع تحقیقاتی زکریای رازی

                                 « مجتمع آزمایشگاهی زکریای رازی »

نام قسمت

شماره داخلی

شماره مستقیم

نمابر

ریاست مجتمع

222

44868444

44868445

رئیس امور عمومی

235

44868438

-

دکتر گیویان

219

44868449

-

دکتر لاریجانی

204

44868435

-

مهندس موسوی قیداری

211

44868440

-

مهندس حاج منصور

233

44868436

-

تلفنخانه

200- صفر

43 و44868441

-

تلفنخانه

200- صفر

8-44868446

-

تلفنخانه

200- صفر

4-44868432

-

تلفنخانه

200- صفر

39 و 44868437

-