مجتمع تحقیقاتی زکریای رازی

 

«مجتمع آزمایشگاهی زکریای رازی»

نام قسمت

شماره داخلی

شماره مستقیم

نمابر

ریاست مجتمع

۲۲۲

۴۴۸۶۸۴۴۴

۴۴۸۶۸۴۴۵

رئیس امور عمومی

۲۳۵

۴۴۸۶۸۴۳۸

-

دکتر گیویان

۲۱۹

۴۴۸۶۸۴۴۹

-

دکتر لاریجانی

۲۰۴

۴۴۸۶۸۴۳۵

-

مهندس موسوی قیداری

۲۱۱

۴۴۸۶۸۴۴۰

-

مهندس حاج منصور

۲۳۳

۴۴۸۶۸۴۳۶

-

تلفنخانه

۲۰۰- صفر

۴۳ و۴۴۸۶۸۴۴۱

-

تلفنخانه

۲۰۰- صفر

۸-۴۴۸۶۸۴۴۶

-

تلفنخانه

۲۰۰- صفر

۴-۴۴۸۶۸۴۳۲

-

تلفنخانه

۲۰۰- صفر

۳۹ و ۴۴۸۶۸۴۳۷

-