علوم انسانی و اجتماعی

« دانشکده علوم انسانی و اجتماعی  »

نام قسمت

شماره داخلی

شماره مستقیم

نمابر

دفتر دانشکده

212

44865160

44865216

ریاست آموزش

374

44865139

-

کارشناسان آموزش

272

-

-

پژوهش

275

44865168

-

پژوهش

275

44865278

-

گروه تنظیم خانواده

283

44865201

-