علوم انسانی و اجتماعی

«دانشکده علوم انسانی و اجتماعی»

نام قسمت

شماره داخلی

شماره مستقیم

نمابر

دفتر دانشکده

 

۴۴۸۶۵۲۱۶

۴۴۸۶۵۱۶۰

ریاست آموزش

 

۴۴۸۶۵۱۳۹

-

کارشناسان آموزش

 

۴۴۸۶۵۲۲۳

-

دانشجویی

 

۴۴۸۶۵۱۶۳

-

پژوهش

 

۴۴۸۶۵۲۷۸

-