دانشکده ادبیات،علوم انسانی و اجتماعی

دفتر ریاست دانشکده

۴۴۸۶۵۲۱۶

۳۱۰۹

۳۱۱۰

رئیس اداره امور آموزشی دانشکده علوم انسانی

 

اداره امور آموزشی دانشکده علوم انسانی (مسئول)

۳۰۵۳

کارشناسان آموزش

۳۰۲۰

مدیریت امور پژوهشی دانشکده علوم انسانی

۳۰۰۴

اداره امور دانشجویی و فرهنگی دانشکده علوم انسانی

۳۰۵۶

امور کنترل کلاس ساختمان علوم انسانی

۳۰۴۵

امور مالی دانشکده علوم انسانی

۳۰۱۲