دانشکده ادبیات،علوم انسانی و اجتماعی

دفتر ریاست دانشکده

۴۴۸۶۵۲۱۶

۳۱۰۹

۳۱۱۰

اداره امور آموزشی دانشکده علوم انسانی (مسئول)

۳۰۵۳

 

کارشناسان آموزش

 

۳۰۲۰

مدیریت امور پژوهشی دانشکده علوم انسانی

 

۳۰۰۴

اداره امور دانشجویی و فرهنگی دانشکده علوم انسانی

 

۳۰۵۶

امور کنترل کلاس ساختمان علوم انسانی

 

۳۰۴۵

امور مالی دانشکده علوم انسانی

 

۳۰۱۲