زبان و ادبیات

« دانشکده زبان و ادبیات »

نام قسمت

شماره داخلی

شماره مستقیم

      نمابر

دفتر ریاست

204

44450607- 44418305

-

دفتر فرهنگ اسلامی

231

44409101

-

معاونت دانشکده

201

44409167

-

آموزش

211-212-277

44476436

-

دبیرخانه

203

44407079

44407079

حفاظت

233-232

44401747

-

اتوماسیون

255

44449030

-

رئیس امور عمومی

214

44418761

-

تلفنخانه

صفر

300

44449040

44450606

44450707

44406048

44405327

-