کشاورزی و منابع طبیعی

« دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی  »

نام قسمت

شماره داخلی

شماره مستقیم

      نمابر

دفتر ریاست دانشکده

40083

44868537

                          

آموزش دانشکده

40080

44868537

-

امور دانشجویی

40077-40076

44868537

-

فارغ التحصیلان

   

-

پژوهش دانشکده

40075  44868537

-

دفتر معاونت دانشکده

   

-

گروه اکولوژی جنگل

40120

44868537

-