کشاورزی و صنایع غذایی

 

«دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی»

نام قسمت

شماره داخلی

شماره مستقیم

نمابر

دفتر ریاست دانشکده

۴۰۲۰۰

۴۴۸۶۸۵۳۷

 

آموزش دانشکده

۴۰۰۸۰

۴۴۸۶۸۵۳۷

-

امور دانشجویی

۴۰۰۷۷-۴۰۰۷۶

۴۴۸۶۸۵۳۷

-

فارغ التحصیلان

 

 

-

پژوهش دانشکده

۴۰۰۷۵

۴۴۸۶۸۵۳۷

-

دفتر معاونت دانشکده

 

 

-

گروه اکولوژی جنگل

۴۰۱۲۰

۴۴۸۶۸۵۳۷

-