الهیات و فلسفه

 « دانشکده الهیات و فلسفه »

نام قسمت

شماره داخلی

           شماره مستقیم          

نمابر                  

دفتر ریاست دانشکده

492

44865400

-

معاونت دانشکده

 

 

-

آموزش دانشکده

490 44865666

-

پژوهش دانشکده

 

 

-

دفتر مجلات دانشکده

 486

 44865500

-