حقوق و علوم سیاسی

« دانشکده حقوق و علوم سیاسی  »

نام قسمت

        شماره داخلی              

شماره مستقیم

      نمابر                       

دفتر ریاست

485

                        44865737                    

-

آموزش دانشکده

529

 44865399

44865397

 

فارغ التحصیلان دانشکده

 

44866090

-

پژوهش

502

44865354

-

دانشجویی

 

44866090

-

گروه حقوق

 

-

-