حقوق و علوم سیاسی

«دانشکده حقوق و علوم سیاسی»

۴۴۸۶۱۶۸۲

نام قسمت

شماره داخلی

شماره مستقیم

نمابر

آموزش دانشکده

۵۴۰۷

۵۴۲۴

 

-

دفتر ریاست

۵۴۴۴

 

 

 

دانشجویی

۵۴۰۴

 

-

پژوهش

۵۴۲۰

۵۴۱۹

 

-