حقوق ،الهیات و علوم سیاسی

 

دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی

نام قسمت

داخلی

مستقیم

دفتر ریاست

۳۲۴۹

۴۴۸۶۵۵۰۰

رئیس آموزش

۳۲۴۰

 

پژوهش و مجلات

۳۲۸۱

 

گروه فقه و مبانی

۳۲۳۴

 

گروه عرفان و ادیان

۳۲۶۷

 

گروه تاریخ و تمدن

۳۲۹۶

 

گروه فلسفه، دین و کلام

۳۲۵۳

 

گروه فلسفه

۳۲۸۲

 

گروه فلسفه و هنر

۳۲۶۰

 

گروه و فلسفه و کلام اسلامی

۳۲۹۵

 

گروه فلسفه و علم

۳۲۹۳

 

گروه عرفان اسلامی

۳۲۱۱

 

گروه قرآن و حدیث

۳۲۴۳

 

گروه ادیان و عرفان تطبیقی

۳۲۷۸

 

اساتید علوم قرآن و حدیث و دکتری

۳۲۷۱

 

گروه فقه و مبانی حقوق سیاسی

۳۲۴۴

 

گروه قرآن حدیث دکتری

۳۲۰۷

 

امور فرهنگی و دانشجویی

۳۲۰۴