دامپزشکی

«دانشکده دامپزشکی شهریار»

۴۴۸۶۸۶۳۵ الی ۴۴۸۶۸۶۰۷

۴۴۸۶۸۵۶۰ الی ۴۴۸۶۸۵۳۶

نام قسمت

شماره داخلی

شماره مستقیم

نمابر

دفتر ریاست دانشکده

۴۱۲۳۶

 

-

معاونت دانشکده

۴۱۲۳۹

 

-

مسئول دفتر

۴۱۲۱۸

 

-

مدیر پژوهش ۴۱۲۲۰    
کارشناس پژوهش ۴۱۲۳۷    
کارشناس پژوهش ۴۱۲۲۰    

رئیس آموزش

۴۱۲۳۳

 

-

کارشناس آموزش

۴۱۲۲۸

 

 

-

کارشناس آموزش ۴۱۲۳۳    
دانشجویی فرهنگی ۴۱۲۳۷    

«کلینیک دامپزشکی سعادت آباد»

ریاست کلینیک

-

۲۲۱۱۲۵۸۱

-

آزمایشگاه

-

۲۲۱۱۷۵۴۵

-

اداری- پذیرش

-

۲۲۱۱۰۱۹۳

-

اداری- پذیرش

-

۲۲۱۱۰۱۹۴

-

حفاظت

-

۲۲۱۱۵۰۸۶

-