دامپزشکی

« دانشکده دامپزشکی شهریار »

نام قسمت

شماره داخلی

شماره مستقیم

نمابر

دفتر ریاست دانشکده

203

65295116 - 65295122

-

معاونت دانشکده

201

65295178

-

ریاست کلینیک دامهای بزرگ

260

65295117

-

حفاظت

240

65295085

-

تلفنخانه دانشکده

صفر

65295115 - 65295125

65295124 - 65295084

-

« کلینیک دامپزشکی سعادت آباد »

ریاست کلینیک

-

22112581

-

آزمایشگاه

-

22117545

-

اداری- پذیرش

-

22110193

-

اداری- پذیرش

-

22110194

-

حفاظت

-

22115086

-