دامپزشکی

ردیف

نام دانشکده

قسمت مربوطه

داخلی

۱-

دانشکده دامپزشکی

اداره آموزش

۴۱۲۳۱

۲-

دانشکده دامپزشکی

اداره آموزش

۴۱۲۲۸

۳-

دانشکده دامپزشکی

اداره امور دانشجویی

۴۱۰۳۳

۴-

دانشکده دامپزشکی

اداره پژوهش

۴۱۰۲۵

۵-

دانشکده دامپزشکی

دفتر دانشکده

۴۱۲۱۸

۶-

دانشکده دامپزشکی

معاونت دانشکده

۴۱۲۳۹

۷-

دانشکده دامپزشکی

ریاست دانشکده

۴۱۲۳۵

شماره تلفخانه ۴۴۸۶۸۵۶۰ الی ۴۴۸۶۸۵۳۶
 ۴۴۸۶۸۶۳۵ الی ۴۴۸۶۸۶۰۷