دانشکده عمران،معماری و هنر

شماره تلفن های دانشکده عمران، معماری و هنر

تلفنخانه (۳۵ الی ۴۴۸۶۸۶۰۷)

داخلی آموزش (رییس آموزش و کارشناسان رشته ها)................................................................ ۴۰۰۸۶ و ۴۰۰۹۵

داخلی دانشجویی (رییس دانشجویی کارشناس)...................................................................................... ۴۰۲۰۳

داخلی دبیرخانه (دبیرخانه دفتر ریاست)....................................................................................................... ۴۰۲۰۲

داخلی پژوهش É

کارشناس رشته های عمران........................................................................................... ۴۰۲۱۴

کارشناس رشته های شهرسازی، معماری و هنر...................................................... ۴۰۲۰۶

داخلی مجلات (هویت شهر و Ijaud ) فقط دوشنبه ها.(ساختمان کتابخانه مرکزی)...... ۴۰۲۰۵

داخلی گروه شهرسازی....................................................................................... ۴۰۰۸۸

داخلی گروه معماری............................................................................................ ۴۰۰۸۷

داخلی گروه هنر..................................................................................................... ۴۰۲۰۷

آدرس سایت دانشکده: http://architecture.srbiau.ac.ir/fa