معاونت امور دانش بنیان


حوزه معاونت اداری و مالی

 

نام قسمت

شماره داخلی

شماره مستقیم

نمابر

مدیر کل امور دانش بنیان

 

۴۴۸۶۵۲۷۲