مدیریت و اقتصاد

مدیریت و اقتصاد

بسمه تعالی

شماره تلفن‌های دانشکده مدیریت و اقتصاد

شماره تلفن‌های مستقیم ۵-۴۴۸۶۹۷۰۱

لطفاً پس از تماس از طریق شماره‌های مستقیم داخلی مورد نظر را شماره گیری فرمائید.

ردیف

قسمت

شماره مستقیم

شماره داخلی

ردیف

قسمت

شماره

مستقیم

شماره داخلی

۱

دفتر ریاست

۴۴۸۶۹۶۶۴

۶۱۱۹

۲۷

دفتر مجله آینده پژوهی

 

۶۱۲۶

۲

معاونت دانشکده

 

۶۱۱۳

۲۸

دفترمجله اقتصادکاربردی

 

۶۱۲۳

۳

امور مالی

۴۴۸۶۹۷۰۸

۶۱۳۰

۲۹

دفترمجله مدیریت دولتی-دکتر امامی

 

۶۱۳۹

۴

اداره امور عمومی

۴۴۸۶۹۶۶۰

۶۱۳۶

۳۰

مخابرات

 

۲-۶۱۰۰

۵

دفتر مجله مطالعات دانش مالی و حسابداری

۴۴۸۶۹۶۶۷

۶۱۴۰

۳۱

تاسیسات

 

۶۱۰۳

۶

حفاظت دانشکده

۴۴۸۶۹۶۶۲

۶۱۴۲

۳۲

دکتر غفاری-دکترپژمان جعفری

 

۶۱۰۶

۷

اداره امور آموزشی

۴۴۸۶۹۷۰۹

۶۱۴۶

۳۳

دکترمیرسپاسی-دکترفقیهی

 

۶۱۰۹

۸

کارشناس مدیریت بازرگانی

 

۶۱۴۷

۳۴

دکتر محمدخانی

 

۶۱۱۳

۹

کارشناس مدیریت فناوری اطلاعات

 

۶۱۴۸

۳۵

دکترطبیبی

 

۶۱۳۲

۱۰

کارشناس مدیریت صنایع مبلمان و طراحی

 

۶۱۴۸

۳۶

دکترپیکارجو

 

۶۱۳۳

۱۱

کارشناس امور اساتید

 

۶۱۴۹

۳۷

دکترایران نژاد-دکتر قورچیان

 

۶۱۳۴

۱۲

کارشناس خدمات ماشینی

 

۶۱۵۰

۳۸

دکتر خلیلی عراقی-دکتررشادت جو

 

۶۱۳۵

۱۳

کارشناس مدیریت دولتی-رسانه

 

۶۱۵۱

۳۹

دکترافجه ای-دکتر رضوی

 

۶۱۳۷

۱۴

کارشناس مدیریت فرهنگی-تکنولوژی

 

۶۱۵۲

۴۰

دکتر رویایی-دکتر طالب نیا

 

۶۱۳۸

۱۵

کارشناس مدیریت صنعتی-اجرایی-آموزشی

 

۶۱۵۳

۴۱

گروه مدیریت تکنولوژی و صنعتی

 

۶۱۰۸

۱۶

کارشناس اقتصاد-حسابداری-مدیریت مالی

 

۶۱۵۴

۴۲

گروه مدیریت رسانه و فرهنگی

 

۶۱۱۲

۱۷

کارشناس دکتری بازرگانی-مدیریت شهری

 

۶۱۵۵

۴۳

گروه مدیریت بازرگانی

 

۶۱۰۵

۱۸

بایگانی آموزش

 

۶۱۵۶

۴۴

گروه مدیریت دولتی

 

۶۱۱۱

۱۹

تکثیر دانشجویی (انتشارات)

 

۶۱۵۷

۴۵

گروه علوم اقتصادی

 

۶۱۰۶

۲۰

امور کنترل کلاس‌ها

 

۶۱۴۳

۴۶

گروه مدیریت آموزش-آموزش عالی و بهسازی منابع انسانی

 

۶۱۳۴

۲۱

امور فارغ التحصیلان

 

۶۱۴۴

۴۷

گروه مدیریت شهری و مدیریت بحران

 

۶۱۳۵

۲۲

امور دانشجویی

 

۶۱۴۵

۴۸

گروه مدیریت مالی و حسابداری

 

 

۲۳

اداره امور دانشجویی و فرهنگی

 

۶۱۴۱

۴۹

گروه مدیریت مبلمان-گمرک و جهانگردی

 

 

۲۴

پژوهش دانشکده

 

۶۱۱۸

۵۰

گروه مدیریت اجرائی-کارآفرینی

 

۶۱۲۴

۲۵

دبیرخانه

 

۶۱۳۱

۵۱

گروه مدیریت فناوری اطلاعات

 

۶۱۰۷

۲۶

دفتر مجله IJMBR

 

6105

52

مدیر پژوهشش دانشکده

 

۶۱۲۵