مدیریت و اقتصاد

« دانشکده مدیریت و اقتصاد »

نام قسمت

شماره داخلی

شماره مستقیم

نمابر

دفتر ریاست

245

44869664

                     44869705

اداره آموزش

242-254-253

44869658
44869709

-

اداره فارغ التحصیلان

 240    -250  44869690

-

اداره امور عمومی

245

44869660

-

حفاظت دانشکده

222

44869662

-

دفتر امور پژوهشی

224

44869663

-

گروههای مدیریت فرهنگی و اقتصاد

211-216-201

44869665

-

معاونت دانشکده

 

44869666

-

دفتر مجلات حسابداری مدیریت و دانش مالی

-

44869667

-

دفتر مجله IJMBR

-

44869695

-

تلفنخانه

صفر

3 – 44869701

-

امور مالی دانشکده

209

44869708

-

دفتر فرهنگ اسلامی

237

44869710

-

گروههای مدیریت صنعتی، دولتی و رسانهای

234-255-230-264

44869661

-

اتاق اساتید

 

44869658

-