علوم و فنون دریایی

«دانشکده علوم و فنون دریایی»

۴۴۸۶۷۱۸۵- ۴۴۸۶۷۱۶۱

۴۴۸۶۷۱۱۷-۴۴۸۶۷۱۹۷

نام قسمت

شماره داخلی

شماره فکس

ریاست

۲۶۳۱

 

مسئول دفتر ریاست

۲۶۱۹

 

رئیس آموزش

۲۶۱۱

 

کارشناس آموزش

۲۶۴۸

 

کارشناس پژوهش

۲۶۱۷

 

مدیر پژوهش

۲۶۱۸

 

رییس دانشجویی-فرهنگی

۲۶۴۵

 

گروه بیولوژی دریا

۲۶۴۶

 

گروه فیزیک دریا

۲۶۴۷

 

گروه صنایع دریایی

۲۶۱۵

 

گروه شیمی دریا

۲۶۱۶