علوم و فنون دریایی

« دانشکده علوم و فنون دریایی »

نام قسمت

شماره داخلی

شماره مستقیم

نمابر                        

ریاست

40312
40313

44868537

-

آموزش و اساتید

40109 44868537

-