علوم پایه

«دانشکده علوم پایه»

نام قسمت

شماره داخلی

شماره مستقیم

نمابر

دفتر ریاست

۴۷۴

۴۴۸۶۵۷۷۷

۴۴۸۶۵۷۶۷

پژوهش

-

۴۴۸۶۵۸۴۸

-

رئیس آموزش

۴۷۵

۴۴۸۶۵۷۹۷

-

فارغ التحصیلان

۴۷۷

-

-

اداره آموزش

۴۷۶

-

-

کتابخانه

۴۸۷

-

-

گروه زمین شناسی

۴۸۳

۴۴۸۶۵۷۵۷

-

گروه ریاضی و آمار

۴۸۲

۴۴۸۶۵۰۵۳

-

گروه هواشناسی

۴۸۱

-

-

گروه شیمی

۴۸۰

۴۴۸۶۵۰۰۱

-

اتاق اساتید شیمی

۴۹۸

-

-

گروه زیست جانوری

۴۶۵

-

-

گروه تخصصی زیست

۴۷۸

۴۴۸۶۵۹۳۹

-

گروه زیست گیاهی

۴۷۹

۴۴۸۶۵۳۲۳

-

گروه زیست‌شناسی

۵۱۸

-

-

گروه ریاضی

۴۳۰

۴۴۸۶۵۳۲۰

-

سمعی بصری

۴۵۸

۴۴۸۶۵۷۲۷

-

ریاست دفتر فرهنگ

۵۰۷

۴۴۸۶۵۰۲۰

-

دفتر فرهنگ

۵۰۶

-

-

اداره ترابری  

۴۴۸۶۵۳۹۸

 

رئیس اداره خدمات ۴۵۵

۴۴۸۶۶۰۱۰

 

تدارکات ۵۰۴

۴۴۸۶۶۰۲۰

 

امور مالی ۴۵۱

۴۴۸۶۵۰۵۱

 

تغذیه ۴۵۱

۴۴۸۶۵۰۵۰