علوم پایه

نام قسمت

داخلی

 

دانشکده علوم پایه

۴۴۸۶۵۷۷۷

 

دفتر ریاست

۳۲۷۷

 

معاون پژوهشی

۳۲۱۳

 

کارشناس پژوهش

۳۲۲۹

 

رئیس آموزش

۳۲۸۴

 

اداره آموزش

۳۲۶۶

 

امور دانشجویی و فرهنگی

۳۲۲۴

 

پژوهش

۳۲۸۹

 

بایگانی آموزش علوم پایه

۳۲۵۴

 

کارشناس آموزش (۲)

۳۲۲۱

 

گروه ریاضی و آمار

۳۲۱۴

 

گروه ریاضی کاربردی OR

3269

 

گروه آمار

۳۲۶۴

 

گروه ریاضی کاربردی آنالیز

۳۲۰۸

 

گروه شیمی

۳۲۷۶

 

اتاق اساتید شیمی معدنی

۳۲۵۱

 

گروه شیمی و فیزیک

۳۲۵۰

 

گروه شیمی تجزیه آلی

۳۲۷۶

 

گروه تخصصی زیست شناسی

۳۲۰۱

۳۲۴۵

 
 

گروه ریاضی محض

۳۲۰۲

 

گروه شیمی اتاق ۴۱۰

۳۲۰۶

 

گروه زیست جانوری

۳۲۹۱

 

گروه تخصصی زیست

۳۲۴۵

 

گروه زیست گیاهی

۳۲۶۵

 

آزمایشگاه کشت قارچ و جلبک

۳۲۰۹

 

آزمایشگاه ژئوفیزیک

۳۲۵۵

 

گروه ژئوفیزیک

۳۲۸۳

 

گروه هواشناسی

۳۲۸۷

 

گروه زمین شناسی

۳۲۸۵

 

گروه ژنتیک و سلول مولکولی

۳۲۸۸

 

سایت دانشکده علوم پایه

۳۲۲۸