علوم و مهندسی صنایع غذایی

          « دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذائی »

نام قسمت

شماره داخلی

شماره مستقیم

نمابر

دفتر ریاست

40041

44868537

-

رئیس آموزش

40044

44868537

-

امور دانشجویی

40036

44868537

-