مهندسی مکانیک و هوافضا

«دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا»

نام قسمت

شماره داخلی

شماره مستقیم

نمابر

دبیرخانه دانشکده

۴۰۰۳۰

۴۴۸۶۸۵۳۷-۶۰

 

دفتر دانشکده

۴۰۰۳۲

۴۴۸۶۸۵۳۷-۶۰

 

رئیس آموزش

۴۰۰۲۷

۴۴۸۶۸۵۳۷-۶۰

 

رئیس دانشجویی

۴۰۰۲۷

۴۴۸۶۸۵۳۷-۶۰

 

کارشناسان آموزش

۴۰۰۳۳و۴۰۰۲۴

۴۴۸۶۸۵۳۷-۶۰