مهندسی پزشکی


«دانشکده مهندسی پزشکی»

۴۴۸۶۸۶۳۵ الی ۴۴۸۶۸۶۰۷

۴۴۸۶۸۵۶۰ الی ۴۴۸۶۸۵۳۶

نام قسمت

شماره داخلی

شماره مستقیم

نمابر

ریاست

۴۱۱۲۳

 

-

کارشناس امور اداری

۴۱۱۲۴

 

-

مدیر پژوهش

۴۱۱۳۵  

 

کارشناس پژوهش

۴۱۱۳۳-۳۴

 

-

رئیس آموزش

۴۱۲۹۶

 

-

رئیس امور فرهنگی دانشجویی

۴۱۳۰۶

 

-

حفاظت

۴۱۰۱۰-۱۱

 

-

کنترل کلاسها (اتاق اساتید)

۴۱۰۴۸-۹

 

-

مرکز سلامت

 

۴۴۸۶۸۳۷۷

-