مهندسی پزشکی


                             « دانشکده مهندسی پزشکی »

نام قسمت

شماره داخلی

شماره مستقیم

نمابر

اداره امور عمومی و پشتیبانی

14

44474317

-

دفتر فرهنگ اسلامی

30

44474318

-

فاکس دانشکده (مستقر در تلفنخانه)

-

-

44474319

مدیران گروههای تحصیلات تکمیلی

16

44474320

-

تلفنخانه

صفر

3-44474321

-

اتوماسیون تغذیه (متصل به دستگاه پوز جهت شارژ کارت غذا)

12

44474324

-

مدیریت پژوهش

46

44475325

-

کنترل کلاسها (اتاق اساتید)

16

44474326

-

امور مالی

41

44474327

-

مدیران گروههای کارشناسی

18

44474328

-

حفاظت

11

44474329

-

آموزش (اتاق کارشناسان آموزش و بایگانی)

31

44474330

-

آموزش (اتاق رئیس آموزش، فارغ التحصیلان، خدمات ماشینی)

17

44474331

-

ریاست دانشکده

32

44440506

44440505