مهندسی مواد و متالورژی

 

ردیف

نام دانشکده

قسمت مربوطه

داخلی

۱-

مهندسی مواد ومتالوزی

اداره آموزش

۴۱۲۴۸

۲-

مهندسی مواد ومتالوزی

اداره آموزش

۴۱۲۵۵

۳-

مهندسی مواد ومتالوزی

اداره آموزش

۴۱۲۴۹

۴-

مهندسی مواد ومتالوزی

اداره دانشجویی

۴۱۲۷۳

۵-

مهندسی مواد ومتالوزی

اداره دانشجویی

۴۱۲۶۹

۶-

مهندسی مواد ومتالوزی

اداره دانشجویی

۴۱۲۷۲

۷-

مهندسی مواد ومتالوزی

دبیر خانه

۴۱۲۸۲

۸-

مهندسی مواد ومتالوزی

تایپ

۴۱۲۸۳

۹-

مهندسی مواد ومتالوزی

دفتر ریاست

۴۱۲۴۶

۱۰-

مهندسی مواد ومتالوزی

دفتر معا ونت

۴۱۲۸۴

۱۱-

مهندسی مواد ومتالوزی

پژوهش

۴۱۲۷۴

۱۲-

مهندسی مواد ومتالوزی

پژوهش

۴۱۲۵۴

شماره تلفخانه ۴۴۸۶۸۵۶۰ الی ۴۴۸۶۸۵۳۶
 ۴۴۸۶۸۶۳۵ الی ۴۴۸۶۸۶۰۷