مهندسی مواد

 

                                                 « دانشکده مهندسی مواد »

نام قسمت

شماره داخلی

شماره مستقیم

           نمابر

رئیس دانشکده

202-201

3-44868472

44868474

معاون دانشکده

229

44868482

-

مدیران گروههای تخصصی سرامیک وخوردگی

206-213

44868480

-

مدیر پژوهش

222

44868481

-

رئیس اداره آموزشی دانشجوئی

216

44868478

-

رئیس امور عمومی

250

44868483

-

امور مالی

251

44868484

-

اداره دروس

223

44868485

-

حفاظت

240

44868471

-

تلفنخانه

         225

7-44868475

44868479

-