مهندسی مواد

 


«دانشکده مهندسی مواد»

۴۴۸۶۸۶۳۵ الی ۴۴۸۶۸۶۰۷

۴۴۸۶۸۵۶۰ الی ۴۴۸۶۸۵۳۶

نام قسمت

شماره داخلی

شماره مستقیم

نمابر

رئیس دانشکده

۴۱۲۸۴

 

 

معاون دانشکده

۴۱۲۷۴

 

-

مسئول دفتر

۴۱۲۸۳

۴۴۸۶۸۴۸۰

-

مدیر پژوهش

۲۲۲

۴۴۸۶۸۴۸۱

-

رئیس اداره دانشجوئی-فرهنگی

۴۱۲۷۳

 

-

کارشناس پژوهش

۴۱۲۷۲

 

-

کارشناس پژوهش

۴۱۲۷۹

 

-

دانش آموختگان

۴۱۲۶۹

 

-

رئیس آموزش

۴۱۲۴۸

 

-

کارشناس آموزش ۴۱۲۵۴-۵۵    
کارشناس آموزش ۴۱۲۴۹