مهندسی نفت و گاز

«دانشکده مهندسی نفت و گاز»

۴۴۸۶۸۶۳۵ الی ۴۴۸۶۸۶۰۷

۴۴۸۶۸۵۶۰ الی ۴۴۸۶۸۵۳۶

نام قسمت

شماره داخلی

شماره مستقیم

نمابر

دفتر ریاست

۴۰۳۱۴-۴۰۳۱۷

 

 

رئیس آموزش

۴۱۰۷۳

 

-

کارشناس آموزش ۴۱۰۷۸-۸۱    
رئیس امور دانشجویی و فرهنگی ۴۱۰۷۷    
کارشناس امور دانشجویی ۴۱۰۸۵    
کارشناس امور پژوهشی ۴۱۰۸۲