مهندسی نفت و گاز

«دانشکده مهندسی نفت و گاز»

نام قسمت

شماره داخلی

شماره مستقیم

نمابر

دفتر رئیس دانشکده

۴۱۱۰۱

۴۰۳۱۷

۴۴۸۶۸۵۳۶-۶۰

 

آموزش دانشکده

۴۱۰۷۳

۴۴۸۶۸۵۳۶-۶۰

-