مهندسی نفت و مهندسی شیمی

شماره تلفخانه ۴۴۸۶۸۵۶۰ الی ۴۴۸۶۸۵۳۶

۴۴۸۶۸۶۳۵ الی ۴۴۸۶۸۶۰۷

 

ردیف

نام دانشکده

قسمت مربوطه

داخلی

۱-

دانشکده نفت وگاز

ریاست دانشکده

۴۱۱۰۱

۲-

دانشکده نفت وگاز

معاونت دانشکده

۴۱۱۰۲

۳-

دانشکده نفت وگاز

دفتر ریاست دانشکده

۴۱۱۰۰

۴-

دانشکده نفت وگاز

مدیر گروه دانشکده

۴۱۱۰۳

۵-

دانشکده نفت وگاز

آموزش دانشکده

۴۱۰۷۳

۶-

دانشکده نفت وگاز

آموزش

۴۱۰۸۱

۷-

دانشکده نفت وگاز

آموزش

۴۱۰۸۰

۸-

دانشکده نفت وگاز

آموزش

۴۱۰۷۹

۹-

دانشکده نفت وگاز

آموزش

۴۱۰۷۸

۱۰-

دانشکده نفت وگاز

تایپ

۴۱۰۹۵

۱۱-

دانشکده نفت وگاز

اداره دانشجویی

۴۱۰۷۷

۱۲-

دانشکده نفت وگاز

اداره دانشجویی

۴۱۰۸۵

۱۳-

دانشکده نفت وگاز

پژوهش

۴۱۰۸۳

۱۴

دانشکده نفت وگاز

دبیرخانه

۴۱۰۸۲