فنی و مهندسی

«دانشکده فنی و مهندسی»

نام قسمت

شماره داخلی

شماره مستقیم

نمابر

مستقیم ریاست

۳۰۰-۲۰۱

۴۴۸۶۸۴۱۳

۴۴۸۶۸۴۲۱

دفتر ریاست و معاونت

۲۰۱- ۳۰۰

۴۴۸۶۸۴۰۷
۴۴۸۶۸۴۰۴

۴۴۸۶۸۴۲۱

رئیس اداره امور دانشجویی فرهنگی

۲۳۰

۴۴۸۶۸۴۲۰

-

مدیر پژوهش و فناوری

۲۹۹

۴۴۸۶۸۴۲۸

-

دفتر کارشناسان پژوهش و فناوری

۳۰۵-۳۷۹-۲۲۹

۴۴۸۶۸۴۲۴

-

رئیس اداره امور آموزشی

۲۵۳

۴۴۸۶۸۴۰۶

۴۴۸۶۸۴۰۶

فارغ التحصیلان

۲۹۳

۴۴۸۶۸۴۱۹

۴۴۸۶۸۴۱۹

تحصیلات تکمیلی آموزش

۳۰۱-۳۰۲-۲۹۷-۳۶۶

۴۴۸۶۸۴۰۸

-

امور مشمولین

۲۷۱

۴۴۸۶۸۴۲۰

-

امور مشمولین

۲۹۷

۴۴۸۶۸۴۲۵

-

مرکز کامپیوتر آموزش

۳۶۹

۴۴۸۶۸۴۲۶

-

امور اداره دروس و امور هیات علمی

۲۹۲-۳۶۴

۴۴۸۶۸۴۲۹

-

اداره امور عمومی

۲۰۵

۴۴۸۶۸۴۰۵

۴۴۸۶۸۴۰۵

رئیس اداره آزمایشگاهها

۲۳۶

۴۴۸۶۸۴۱۱

-

سایت کامپیوتر

۲۴۷-۲۴۶

۴۴۸۶۸۴۱۴

-

گروههای نساجی و عمران

۲۱۰

۴۴۸۶۸۴۲۷

-

حفاظت دانشکده

۲۱۹-۲۵۸

۴۴۸۶۸۴۱۰

-

امور مالی دانشکده

۲۹۰

۴۴۸۶۸۴۲۳

-

دفتر بسیج دانشکده

۲۳۲

۴۴۸۲۹۰۰۲

-

سالن خوارزمی

۲۵۰

۴۴۸۶۸۴۱۵

-

امور تغذیه

۲۸۳

۴۴۸۶۸۴۱۲

-

دبیرخانه دانشکده

۲۸۸-۲۰۴

۴۴۸۶۸۴۱۸

-

بوفه دانشکده

-

۴۴۸۶۸۴۹۳

-

تکثیر دانشجویی

-

۴۴۸۶۸۴۹۴

-

تلفنخانه

صفر -۲۰۰

۳- ۴۴۸۶۸۴۰۱

-

تلفنخانه

صفر -۲۰۰

۴۴۸۶۸۴۰۹

-

تلفنخانه

صفر -۲۰۰

۴۴۸۶۸۴۱۶

-

تلفنخانه

صفر -۲۰۰

۴۴۸۶۸۴۱۷

-

تلفنخانه

صفر -۲۰۰

۴۴۸۶۸۴۲۲

-

تلفنخانه

صفر -۲۰۰

۴۴۸۶۸۴۳۰