فنی و مهندسی

                                           « دانشکده فنی و مهندسی »

نام قسمت

شماره داخلی

شماره مستقیم

نمابر

مستقیم ریاست

202-201

 

44868413

44868421

دفتر ریاست و معاونت

231- 230

44868407
44868404

-

رئیس دفتر فرهنگ اسلامی

231- 230

44868420

-

مدیر پژوهش و فناوری

299

44868428

-

دفتر پژوهش و فناوری

277-229

44868424

-

رئیس اداره امور آموزشی

253

44868406

44868406

رئیس اداره امور دانشجویی

253

44868419

44868419

تحصیلات تکمیلی آموزش

265-302-266

44868408

-

فارغ التحصیلان

263

44868419

-

امور مشمولین

297

44868425

-

مرکز کامپیوتر آموزش

284-269

44868426

-

امور اداره دروس و امور هیات علمی

292

44868429

-

اداره امور عمومی

205

44868405

44868405

رئیس اداره آزمایشگاهها

236

44868411

-

سایت کامپیوتر

247-246

44868414

-

گروههای نساجی و عمران

210

44868427

-

حفاظت دانشکده

219-258-215

44868410

-

امور مالی دانشکده

290

44868423

-

دفتر بسیج دانشکده

232

44829002

-

سالن خوارزمی

250

44868415

-

امور تغذیه

283

44868412

-

دفتر مجله

-

44868430

-

                  خود پرداز بانک(ATM)

-

44868418

-

     بوفه دانشکده

-

44868493

-

    تکثیر دانشجویی

-

44868494

-

تلفنخانه

صفر-200

3- 44868401

-

تلفنخانه

صفر-200

44868409

-

تلفنخانه

صفر-200

44868416

 -

تلفنخانه

صفر-200

44868417

-

تلفنخانه

صفر-200

44868422

-