فنی و مهندسی

"دانشکده فنی و مهندسی"

نام قسمت

شماره داخلی

شماره مستقیم

نمابر

دفتر ریاست و معاونت

۶۷۰۰

۶۷۳۰

۴۴۸۶۸۴۰۴

۴۴۸۶۸۴۰۷

۴۴۸۶۸۴۲۱

رئیس اداره امور دانشجویی و فرهنگی

۶۶۶۲

۴۴۸۶۸۴۲۰

-----

مدیر پژوهشی و فناوری

۶۶۱۴

۴۴۸۶۸۴۲۸

-----

دفتر کارشناسان پژوهش و فناوری

۶۶۰۵

۶۶۴۳

۶۶۲۷

۴۴۸۶۸۴۲۴

-----

رئیس اداره امور آموزشی

۶۶۱۵

۴۴۸۶۸۴۰۶

۴۴۸۶۸۴۰۶

امور فارغ‌التحصیلان

۶۶۴۷

-----

-----

امور مشمولین

۶۶۰۳

-----

-----

مرکز کامپیوتر آموزش

۶۶۶۵

-----

-----

امور برنامه‌ریزی دروس اداره آموزش

۶۶۴۸

۴۴۸۶۸۴۲۹

-----

امور هیأت علمی

۶۶۷۳

۴۴۸۶۸۴۲۹

-----

رئیس اداره امور عمومی و پشتیبانی

۶۶۲۵

۴۴۸۶۸۴۰۵

۴۴۸۶۸۴۰۵

دبیرخانه دانشکده

۶۶۸۴

۶۶۲۴

-----

-----

امور مالی

۶۶۵۱

-----

-----

سایت کامپیوتر

۶۶۶۹

۶۶۷۰

۶۶۸۶

-----

-----

حفاظت

۶۶۰۶

۴۴۸۶۸۴۱۰

-----

دفتر بسیج

 

۴۴۸۲۹۰۰۲

-----

امور تغذیه

۶۶۷۲

-----

-----