معاونت دانشجویی و فرهنگی

 

اداره کل خدمات دانشجویی

۴۴۸۶۵۲۴۹

۳۱۳۸

۳۰۷۶

۳۱۳۷

اداره امور دانشجویی (نقل و انتقالات)

۳۰۴۰

 

اداره راهنمایی و مشاوره

۳۰۲۴

۳۰۵۷

اداره رفاه وتغذیه

۳۰۴۶

فوق برنامه

۳۰۲۸

بسیج دانشجویی ساختمان علوم انسانی

۳۰۴۸

بسیج اساتید

۴۴۸۶۵۳۵۶