معاونت دانشجویی و فرهنگی

اداره کل خدمات دانشجویی

۴۴۸۶۵۲۴۹

۳۱۳۸

۳۰۷۶

۳۱۳۷

اداره امور دانشجویی (نقل وانتقالات)

۳۰۴۰

اداره راهنمائی و مشاوره

۳۰۲۴

۳۰۵۷

اداره رفاه وتغذیه

۳۰۴۶

فوق برنامه

۳۰۲۸

مدیریت امور دانش آموختگان

۳۰۹۰

کارشناسان

۳۰۶۵

امور فارغ التحصیلان (شعب)

۴۴۸۶۵۱۲۶

۳۰۷۷

بسیج دانشجویی ساختمان علوم انسانی

۳۰۴۸

بسیج اساتید

۳۰۳۷