معاونت دانشجویی فرهنگی

«حوزه معاونت دانشجویی فرهنگی»

نام قسمت

شماره داخلی

شماره مستقیم

نمابر

معاونت فرهنگی و دانشجویی

  ۴۴۸۶۶۰۸۰  

اداره فعالیتهای فوق برنامه

  ۴۴۸۶۶۰۵۰  

مدیریت مطالعات و پژوهش

  ۴۴۸۶۶۰۷۰

 

ستاد امور شاهد و ایثارگران   ۴۴۸۶۵۱۵۴  
بسیج اساتید   ۴۴۸۶۵۱۴۹  

مدیر کل امور دانشجویی فرهنگی

۲۴۷ ۴۴۸۶۵۲۴۹  

معاون مدیر کل دانشجویی فرهنگی

 

۴۴۸۶۵۲۸۲

 

مدیراداره فارغ التحصیلان

 

۴۴۸۶۵۵۶۵

 

اداره فارغ التحصیلان

 

۴۴۸۶۵۶۳۶

 

اداره نقل و انتقالات

 

۴۴۸۶۵۱۳۲

 

اداره فوق برنامه دانشجویی فرهنگی

۲۵۱

۴۴۸۶۵۲۸۰  

اداره تغذیه و رفاه

  ۴۴۸۶۵۱۸۷  

تحویل مدارک فارغ التحصیلی

 

۴۴۸۶۵۶۳۶

 

مرکز مشاوره

 

۴۴۸۶۵۲۸۴

 

صندوق رفاه دانشجویی

 

۴۴۸۶۵۳۵۵

 

اداره مشمولین

 

۴۴۸۶۵۲۸۲