معاونت دانشجویی فرهنگی

« حوزه معاونت دانشجویی فرهنگی »

نام قسمت

شماره داخلی

شماره مستقیم

نمابر

معاونت فرهنگی و دانشجویی

  44866080                                              

اداره فعالیتهای فوق برنامه

   44866050  

مدیریت مطالعات و پژوهش

            44866070        

 

ستاد امور شاهد و ایثارگران   44865154  
بسیج اساتید   44865149  

مدیر کل امور دانشجویی فرهنگی

 247  44865249  

معاون مدیر کل دانشجویی فرهنگی

 

44865282

 

مدیراداره فارغ التحصیلان

 

44865565

 

اداره فارغ التحصیلان

 

44865636

 

اداره نقل و انتقالات

 

 44865132

 

اداره فوق برنامه دانشجویی فرهنگی

 251

44865280  

اداره تغذیه و رفاه

  44865187  

تحویل مدارک فارغ­ التحصیلی

 

 44865636

 

مرکز مشاوره

 

 44865284

 

صندوق رفاه دانشجویی

 

44865355

 

اداره مشمولین

 

44865595