معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 

 

دفتر معاونت

۴۴۸۶۵۱۷۴

۴۴۸۶۵۴۴۴

۳۱۸۰

۳۱۸۱

۳۱۷۹

اداره کل خدمات آموزشی وتحصیلات تکمیلی

۴۴۸۶۲۷۳۸

 

۴۴۸۶۵۲۳۰

 

۳۱۷۲

مسئول دفتر

۳۱۷۰

فکس

۳۰۶۹

اتاق پیگیری نامه های آموزشی

۳۰۳۸

اداره امتحانات و ثبت نمرات

۳۱۷۱

کارشناس

۳۰۳۹

دفتر مطالعات رشته ها (تصویب رشته ها)

۳۰۳۹

اداره پذیرش و ثبت نام

۳۰۳۰

مسئول امور آموزشی (مقطع دکتری)

۳۰۲۹

اداره آمار وبرنامه ریزی آموزشی

۳۰۲۳

دفتر مدیر کل امور هیات علمی

۴۴۸۶۵۲۰۲

مسئول دفتر

۳۱۰۵

اداره جذب وتامین هیات علمی

۳۰۷۸

کارگزینی هیات علمی

۳۰۵۰

بایگانی

۳۰۷۹

اداره امور حق الزحمه اعضای هیات علمی

۳۰۸۹

کارشناسان

۳۰۴۷

خدمات ماشینی حوزه معاونت آموزشی

۴۴۸۶۵۶۲۶

۳۰۵۹

گروه معارف

۳۰۰۳

مدیریت امور دانش آموختگان

۳۰۹۰

کارشناسان

۳۰۶۵

امور فارغ اتحصیلان (شعب)

۴۴۸۶۵۱۲۶

۳۰۷۷