معاونت آموزشی

« حوزه معاونت آموزشی »

نام قسمت

شماره داخلی

شماره مستقیم

      نمابر            

معاونت آموزشی

  44865174  

مدیر کل آموزش

   44865230

 

مدیر کل هیات علمی

 

44865202 

 

اداره ارتقاء و ترفیعات

 

44865251 

 

اداره جذب و تامین هیات علمی

   44865194  

اداره ثبت نام

 

 44865515

 

اداره امتحانات

 

 44865494

 

معاون مدیر کل آموزش

 

 44862738