معاونت پژوهش و فناوری

 

معاونت پژوهش وفناوری

دفتر معاونت

۴۴۸۶۵۲۳۹

مسئول دفتر

۳۱۵۰

 

۳۱۵۳

اداره کل پژوهش وتولید علم

۳۰۱۸

اداره امور پژوهشی

۳۰۵۴

اداره امور پشتیبانی پایان نامه ها

۳۰۱۸

اداره انتشارات علمی

۳۰۸۱

دفتر ارتباط با صنعت، توسعه فناوری وکارآفرینی

۴۴۸۶۵۱۵۱

مدیر دفتر ارتباط با صنعت

۳۱۶۰

 

۳۱۶۱

 

۳۱۶۲

 

۳۱۶۳

فکس

۳۱۶۴

مدیریت پشتیبانی آزمایشگاه ها، کارگاهها و مراکز تحقیقاتی

۳۰۳۶