معاونت پژوهشی

 

حوزه معاونت پژوهش و فناوری

نام قسمت

شماره داخلی

شماره مستقیم

نمابر

معاونت پژوهشی

۲۲۵ ۴۴۸۶۵۲۳۹  

مدیر کل پژوهشی

۲۳۹۷-۲۳۹۶ ۴۴۸۶۵۱۲۱  

اداره امور پژوهشی

  ۴۴۸۶۵۱۴۳

-

دفتر تجهیزات

  ۴۴۸۶۵۱۳۸

-

دفتر گروه موقعیتهای تحقیقاتی

  ۴۴۸۶۵۱۹۰

-

دفتر مجلات

  ۴۴۸۶۵۲۹۰

-

سایت کامپیوتر طبقه ۴

  ۴۴۸۶۵۱۴۲

-

دفتر مدیریت کتابخانه مرکزی

 

۴۴۸۶۷۲۷۸

 

-

باشگاه پژوهشگران جوان

۵۲۷۸ ۴۴۸۶۱۶۸۱

-

ارتباط با صنعت

  ۴۴۸۶۵۱۵۱

-