معاونت توسعه مدیریت و منابع

 

دفتر معاونت

۳۱۳۵

۳۱۳۹

۳۱۳۴

۴۴۸۶۵۵۳۵

۴۴۸۶۵۵۴۵

مدیر کل امور اداری

۳۱۴۵

۳۱۴۶

۴۴۸۶۵۴۱۴

۴۴۸۶۵۵۸۵

اداره کارگزینی -رئیس

۳۰۰۲

بیمه

۳۰۱۷

کارشناس

۳۰۱۹

اداره دبیرخانه مرکزی

۳۰۶۸

۴۴۸۶۵۱۶۶

۴۴۸۶۶۶۶۷

۴۴۸۶۵۱۶۷

مدیریت تدارکات

۳۱۰۰

۳۱۰۱

۳۱۰۲

۳۱۰۳

۴۴۸۶۶۰۲۰

۴۴۸۶۵۱۳۱

دفتر اداره کل امور مالی وتسهیلات رفاهی

۳۱۳۰

۳۱۳۱

۳۱۳۲

۴۴۸۶۵۱۲۵

۴۴۸۶۵۶۴۶

اداره رسیدگی به اسنادووصول مطالبات

۳۰۷۰

اداره حقوق ودستمزد

۳۰۷۲

اداره اموال و دارائیها

۴۴۸۶۵۱۹۱

کارشناس ها

۳۰۶۳

اداره حسابداری وهزینه

۳۰۹۳

اداره مالی پروژه های عمرانی

۳۰۸۴

اداره کل اقتصادی و سرمایه گذاری و شرکتهای دانش بنیان

۳۰۰۹

اداره پشتیبانی شرکت های دانش بنیان

۳۰۱۱

اداره ارزیابی عملکرد و تعالی سازمانی

۳۰۹۴

مدیریت برنامه وبودجه

۳۰۲۵

اداره توانمندسازی و آموزشهای آزاد

۳۰۶۷