معاونت اداری و مالی


                                              حوزه معاونت اداری و مالی

نام قسمت

شماره داخلی

شماره مستقیم

نمابر

معاونت اداری و مالی

 207 44865474 

 

مدیر کل امور مالی و ذیحسابی

   44865125
 
 

اداره صندوق رفاه

   44865022

 

اداره تدارکات

 

44865131
 44866020
 

مدیر کل امور اداری

  44865414  

اداره کارگزینی

 

 44865164  

کارگزینی

 353  44865119

-

کارگزینی

 353  44865686

-

 دبیرخانه مرکزی          

                  465
469
 44865166
44865167
                  

اداره ترابری

   44865398  

اتاق رانندگان ترابری

   44865173

-

اداره خدمات

 

44866010

 

اداره درآمد

 

44865051

 

صدور چک

 

44865128

 

اداره اموال 

  44865191