حوزه ریاست

شماره تلفنهای داخلی و مستقیم حوزه ریاست واحد

حوزه ریاست واحد

نام قسمت

شماره داخلی

شماره مستقیم

نمابر

مدیر اداره حفاظت

 210

44865225

-

مدیرکل امور بین الملل

 351

 44865161  

اداره حراست

 

 44865147
44865148

 

مدیر اداره حقوقی

 

44865145
 44865152
 

مدیر کل روابط عمومی

   44865195

-

دفتر روابط عمومی

 

44869832

 

اداره خبررسانی

 315  44865696  

مدیر کل برنامه، بودجه و تشکیلات و روشها

 461

44865184

-

حفاظت ورودی ساختمان

-

44867189

-