حوزه ریاست

شماره تلفنهای داخلی و مستقیم حوزه ریاست واحد

 

حوزه ریاست واحد

نام قسمت

شماره داخلی

شماره مستقیم

نمابر

مدیر اداره حفاظت

۲۱۰

۴۴۸۶۵۲۲۵

-

مدیرکل امور بین الملل

۳۵۱

۴۴۸۶۵۱۶۱  

اداره حراست

 

۴۴۸۶۵۱۴۷
۴۴۸۶۵۱۴۸

 

مدیر اداره حقوقی

 

۴۴۸۶۵۱۴۵
۴۴۸۶۵۱۵۲
 

مدیر کل روابط عمومی

  ۴۴۸۶۵۱۹۵

-

دفتر روابط عمومی

 

۴۴۸۶۹۸۳۲

 

اداره خبررسانی

  ۴۴۸۶۵۶۹۶  

اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات

 

۴۴۸۶۷۳۰۳