حوزه ریاست

شماره تلفنهای داخلی و مستقیم حوزه ریاست واحد

 

حوزه ریاست واحد

نام قسمت

شماره داخلی

شماره مستقیم

نمابر

مدیر اداره حفاظت

۲۱۰

۴۴۸۶۵۲۲۵

-

مدیرکل امور بین الملل

۳۵۱

۴۴۸۶۵۱۶۱  

اداره حراست

 

۴۴۸۶۵۱۴۷
۴۴۸۶۵۱۴۸

 

مدیر اداره حقوقی

 

۴۴۸۶۵۱۴۵
۴۴۸۶۵۱۵۲
 

 

   

-

دفتر روابط عمومی

 

۴۴۸۶۹۸۳۲

 

اداره خبررسانی

  ۴۴۸۶۵۶۹۶  

 

اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات

 

شماره تلفنهای ساختمان مرکز اسناد ۴۴۸۶۱۶۸۲-۴۴۸۶۱۶۸۱-۴۴۸۶۷۲۹۰

شماره داخلی

 

 

تعمیرات کامپیوتر، مشکلات سخت افزاری و یا نرم افزاری

۵۲۸۶

۵۲۸۹

 

-

اکانتینگ دانشگاه (استفاده از بسته اینترنت دانشگاه در داخل واحد)

۵۲۸۸

۵۲۸۹

۵۲۸۶

   

مشکلات شبکه و ارتباطات

۵۲۹۵

۵۲۸۸

 

 

مشکلات اکسس پوینت ها ( wifi )

۵۲۸۸

   

مشکلات مربوط به کامپیوتر های عضو دامین ( DC شده)

۵۲۹۵  

-

مشکلات نرم افزار اتوماسیون اداری دیدگاه (شرکت چارگون)

۵۲۹۴

۵۲۸۰

 

 

مشکلات فیش حقوقی، درخواست ایمیل

۵۲۸۰

 

   

درخواست ایمیل، موارد مربوط به وب سایت واحد

۵۲۷۴

 

   

رئیس اداره شبکه و ارتباطات

۵۲۰۰

 

   

رئیس اداره پرتال و توسعه

۵۲۷۶

 

   

رئیس اداره پشتیبانی سیستمهای کامپیوتری

۵۲۹۶

 

   

دفتر اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات

۵۲۹۳

 

   

 

 

 
     
   
     
   
   
     
   
     

 

   

 

   
   

، مشکلات مربوط به فرآیندهای نرم افزار اتوماسیون اداری دیدگاه (شرکت چارگون)،