ارتباط با مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی

 

شماره تلفن مستقیم: ۴۴۸۶۹۸۳۲

‌محل استقرار: طبقه هفتم ساختمان انسانی