برگزاری همایشها و نمایشگاهها

امور نمایشگاهها و همایشها

برگزاری، شرکت و همکاری در نمایشگاه ها و همایشها با هدف ارائه و نمایش دستاوردهای دانشگاه در سطح سازمانی و ملی از جمله برنامه ها و اولویتهای دفتر روابط عمومی واحد است. تاکنون علاوه بر برگزاری نخستین نمایشگاه دستاوردهای واحد علوم وتحقیقات که همزمان با ۱۲ دی سالروز تشکیل واحد علوم وتحقیقات به مدت ۴ روز توسط روابط عمومی انجام شد، این دفتر در چند نمایشگاه ملی روابط عمومی و همچنین در برگزاری نمایشگاه های مربوط به سایر بخشها از جمله معاونت فرهنگی نیز مشارکت کرده است.
 
 
‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌
 
 
 
‌‌‌‌‌‌‌
 
 
 
‌‌‌‌‌‌‌
 
‌‌‌‌‌‌‌
 
‌‌‌‌‌‌‌