اداره سمعی و بصری

 اداره سمعی و بصری

 
وظایف اداره سمعی و بصری بدین شرح است:
 
 
1-  برگزاری نمایشگاه ها و همایش های مربوط به روابط عمومی ودیگر بخشهای دانشگاه در داخل و خارج دانشگاه
 
2-  فیلمبرداری و عکاسی از کلیه فعالیتها و برنامه های دانشگاه
 
3-  تهیه فیلم و بروشور
 
4- برگزاری کلیه دفاعیات کارشناسی ارشد و دکتری واحد
 
5-  تجهیز و آماده سازی سالنهای اجتماعات دانشگاه جهت برگزاری برنامه هاو مراسم
 
6-  نصب اطلاعیه ها و خبرنامه واحد در بردهای مستقر در تمامی دانشکده ها
 
7-  درج متن خبرها و آگهی ها در LCD های واحد