ارتباط با رسانه

ارتباط با رسانه ها

لزوم انعکاس فعالیتها و دستاوردهای دانشگاه در سطح رسانه های جمعی اهمیت ایجاد گروه ارتباط با رسانه ها را مشخص می کند. در این راستا دفتر روابط عمومی از ابتدای راه اندازی، ارتباط مستمر و گسترده ای را با دبیران و خبرنگاران رسانه ها آغاز کرده است وتاکنون سعی کرده حداقل روزانه یک خبر در زمینه های مختلف بطور مستمربه رسانه ها ارسال نماید. همچنین سعی کرده بستر مناسبی جهت ارتباط بیشتر خبرنگاران با مسئولان ، دانشجویان و اساتیدجهت تهیه خبر و گزارش ایجاد نماید..