تهیه و تولید خبر

 

  تهیه و تولید خبر

 ارائه تصویر شفاف از فعالیتها و دستاوردهای دانشگاه مستلزم تهیه و تولید خبر، گزارش، مصاحبه و .... است. در این راستا گروه تهیه و تولید خبر روابط عمومی روزانه حداقل یک خبر ، گزارش یا مصاحبه از بخشهای مختلف معاونتها دانشکده ها و مراکز علمی و تحقیقاتی دانشگاه تهیه و تنطیم و به رسانه ها ارسال می کند.

از هنگام آغاز رسمی روابط عمومی تا پایان سال 89  بیش از 1250 فقره خبر، مصاحبه و گزارش از بخشهای مختلف دانشگاه تهیه و تنظیم و به رسانه ها ارسال شده است.