معرفی مسئولان دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی

دکتر محمود قرآن نویس
رئیس مرکز تحقیقات فیزیک پلاسما

دکترسید بابک مظفری

رئیس دانشکده فنی و مهندسی

دکتر امیر هومن حمصی

رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

دکتر هاشم نیکو مرام

رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد

دکتر امیر محمدی نژاد

رئیس دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی

 

دکتر احمد اصغری
رئیس دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی

دکتر مهدی روانشادنیا

رئیس دانشکده عمران، معماری و هنر

دکتر اصغر عربیان
رئیس دانشکده الهیات و حقوق

 

 

دکتر سعید بازگیر
رئیس دانشکده نفت و مهندسی شیمی

دکتر علی کمیلی

رئیس دانشکده علوم و فناوری های پزشکی

دکترسینا فروزش

رئیس دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی

دکتر محمد ناصر مقدسی

رئیس دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر

دکتر پرویز آبرومند آذر
رئیس دانشکده علوم پایه

دکتر ابراهیم مهدی پور
رئیس مرکز تحقیقات امنیت سایب ری

دکتر سعید رضائی
رئیس مجتمع آزمایشگاهی زکریای رازی

دکتر غلامرضا عابدی چم حیدری‌
رئیس درمانگاه دامهای کوچک و حیوانات خانگی‌

دکتر سعید عظمایی‌
رئیس درمانگاه دامهای بزرگ‌