معرفی مسئولان دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی

دکتر محمود قرآن نویس
رئیس مرکز تحقیقات فیزیک پلاسما

دکترسید بابک مظفری

رئیس دانشکده فنی و مهندسی

دکتر مصطفی پناهی‌‌‌‌‌‌‌

سرپرست دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

دکتر هاشم نیکو مرام

رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد

دکتر امیر محمدی نژاد

رئیس دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی

 

دکتر امیر اقبال خواجه رحیمی
سرپرست دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی

دکتر علی نادران‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

سرپرست دانشکده عمران، معماری و هنر

دکتر اصغر عربیان
رئیس دانشکده الهیات و حقوق

 

دکتر سعید بازگیر
رئیس دانشکده نفت و مهندسی شیمی

دکتر علی کمیلی

رئیس دانشکده علوم و فناوری های پزشکی

دکترسینا فروزش

رئیس دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی

دکتر محمد ناصر مقدسی

رئیس دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر

دکتر علیرضا ایرانبخش
سرپرست دانشکده علوم پایه

دکتر ابراهیم مهدی پور
رئیس مرکز تحقیقات امنیت سایبری

دکتر حامد اهری
سرپرست مجتمع آزمایشگاهی زکریای رازی

دکتر غلامرضا عابدی چم حیدری‌
رئیس درمانگاه دامهای کوچک و حیوانات خانگی‌

دکتر سعید عظمایی‌
رئیس درمانگاه دامهای بزرگ‌