معرفی مسئولان دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی

دکتر محمود قرآن نویس
رئیس مرکز تحقیقات فیزیک پلاسما

دکترسید بابک مظفری

رئیس دانشکده فنی و مهندسی و دانشکده برق و کامپیوتر

دکتر مجید عباسپور

رئیس دانشکده محیط زیست و انرژی

دکتر هاشم نیکو مرام

رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد

دکتر هادی کیادلیری

رئیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

‌‌
دکتر مجید پولادیان

سرپرست دانشکده مهندسی پزشکی

دکتر امیر حسین جاوید

رئیس دانشکده علوم و فنون دریایی

دکتر حمید ماجدی

رئیس دانشکده هنر و معماری

دکتر سید محمد رضا آیتی
رئیس دانشکده الهیات و فلسفه

دکتر علیرضا خدابنده
سرپرست دانشکده مهندسی مواد

دکتر ابوالقاسم امام زاده
رئیس دانشکده مهندسی نفت

دکتر مجید توسلی رکن آبادی

رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی

دکتر فاطمه خان محمدی

رئیس دانشکده زبان و ادبیات


دکتر فریبرز باقری

سرپرست دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

دکتر پرویز آبرومند آذر
رئیس دانشکده علوم پایه

دکتر محمد نجفی
رئیس دانشکده مکانیک و هوافضا

دکتر مهرداد قوامی

رئیس دانشکده صنایع غذایی

دکتر اصغری
رئیس دانشکده علوم دامپزشکی

دکتر سعید رضائی
رئیس مجتمع آزمایشگاهی زکریای رازی

دکتر غلامرضا عابدی چم حیدری‌
رئیس درمانگاه دامهای کوچک و حیوانات خانگی‌

‌ ‌

دکتر سعید عظمایی‌
رئیس درمانگاه دامهای بزرگ‌

دکتر ابراهیم مهدی پور ‌
رئیس مرکز تحقیقات امنیت سایبری