اخبار - آرشیو

سرپرست معاونت اداری و مالی، روسای دو دانشکده و سه مرکز تحقیقات واحد علوم و تحقیقات منصوب شدند
با حکم دکتر رهبر صورت گرفت:

سرپرست معاونت اداری و مالی، روسای دو دانشکده و سه مرکز تحقیقات واحد علوم و تحقیقات منصوب شدند

دکتر فرهاد رهبر، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با صدور حکمی دکتر منصور بیات را به سمت سرپرست معاونت اداری و مالی واحد علوم و تحقیقات منصوب کرد.

ادامه مطلب