اخبار - آرشیو

  از سوی هیأت مدیره انجمن جنگلبانی ایران: عضو هیات علمی واحد علوم و تحقیقات برای دومین بار متوالی رئیس انجمن جنگلبانی ایران شد

از سوی هیأت مدیره انجمن جنگلبانی ایران: عضو هیات علمی واحد علوم و تحقیقات برای دومین بار متوالی رئیس انجمن جنگلبانی ایران شد

دکتر هادی کیادلیری عضو هیات علمی و معاون دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی واحد علوم و تحقیقات برای دومین بار متوالی و برای یک دوره سه ساله به عنوان رئیس انجمن جنگلبانی ایران منصوب شد

ادامه مطلب