توسط انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات:

کتاب «ﻣﻘﺪﻣﻪ ای ﺑﺮ ﻧﺎوﺑﺮی و ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻧﺪازهﮔﯿﺮی : ﺗﺌﻮری، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ وﻣﮑﺎﻧﯿﺰمﻫﺎ» منتشرشد

۱۶ آبان ۱۳۹۶ | ۱۱:۰۱ کد : ۸۷۲۰ اخبار
تعداد بازدید:۱۸۸۷
کتاب «ﻣﻘﺪﻣﻪ ای ﺑﺮ ﻧﺎوﺑﺮی و ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻧﺪازهﮔﯿﺮی: ﺗﺌﻮری، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ وﻣﮑﺎﻧﯿﺰمﻫﺎ» توسط دکتر مهدی رﺿﺎﯾﯽ دارﺳﺘﺎﻧﯽ عضو هیأت علمی واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و دکتر اﻣﯿﺮﻋﻠﯽ ﻧﯿﮑﺨﻮاه عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تألیف و توسط انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات منتشر شد.
کتاب «ﻣﻘﺪﻣﻪ ای ﺑﺮ ﻧﺎوﺑﺮی و ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻧﺪازهﮔﯿﺮی : ﺗﺌﻮری، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ وﻣﮑﺎﻧﯿﺰمﻫﺎ» منتشرشد

به گزارش روابط عمومی واحد علوم و تحقیقات دکتر دارستانی عضو هیأت علمی ﮔﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻫﻮاﻓﻀﺎ دانشکده ﻣﻬﻨﺪﺳﯽمکانیک و ﻫﻮاﻓﻀﺎی این واحد با بیان اینکه کتاب پیش رو ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﭼﻨﺪﺳﺎﻟﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺗﺪرﯾﺲ و ﺗﻌﺎﻣﻞ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ و دکتر نیکخواه در ﺣﻮزه ﻧﺎوﺑﺮی و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎیﻫﻮاﻓﻀﺎﯾﯽ است، گفت: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ علم ﻧﺎوﺑﺮی در ﮐﺸﻮر، ﻟﺰوم ﺗﺪوﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪی ﻣﻠﻤﻮس بود، بر همین اساس ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮ ﮔﺮدآوری و ﺗﺎﻟﯿﻒ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.

او با اشاره به اینکه این کتاب، ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ از دانش روز، تجربیات ﻋﻠﻤﯽ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﻫﺎی ﮐﺸﻮر جهت تدریس در مراکز علمی و صنعتی تدوین شده است، افزود: در فصل اول این کتاب که از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، برای یکپارچگی و حسن تفاهم مسائل ناوبری به بیان تعریف‌های اساسی مرتبط با اصول اولیه، پارامترها، ﮐﻤﯿﺖ ها و روش ﻫﺎی مورد استفاده در علم ناوبری پرداخته شده است.

دکتر دارستانی ادامه داد: در فصل دوم با هدف آشنایی با انواع حسگرها، کاربردها و خطاهای آنها، به معرفی انواع حسگراهای دخیل در فرآیند ناوبری که شامل حسگرهای اینرسی مانند شتاب سنج و ژیروسکوپ و غیراینرسی مانند لوله پیتوت و GPS که اغلب کاربردها ی هوایی یا فضایی دارند پرداخته شده است.

او اضافه کرد: فصل سوم اختصاص به ارائه روابط ناوبری و تعیین خصوصیات حرکتی جسم متحرک با استفاده از ادوات ناوبری معرفی شده در فصل دوم دارد. فصل چهارم نیز با توجه به اهمیت آشنایی با کاربرد تجهیزات و مکانیزم‌های ناوبری، به معرفی آنها اختصاص یافته است.

دکتر دارستانی با بیان اینکه فصل پنجم کتاب «ﻣﻘﺪﻣﻪ ای بر ﻧﺎوﺑﺮی و ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻧﺪازهﮔﯿﺮی: ﺗﺌﻮری، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ وﻣﮑﺎﻧﯿﺰمﻫﺎ» فصل آخر این کتاب را شامل می‌شود، تصریح کرد: با توجه به راه اندازی یک سیستم پایدار کننده ژیروسکوپی ۳ محوره، در آزمایشگاه PIML توسط مؤلفان این کتاب، به نحوه راه اندازی این نمونه و استفاده از نرم افزارهای موجود برای خواندن داده حسگرها و ارسال فرامین مناسب جهت کنترل آنها و معرفی برخی نمونه‌های کاربردی پایدارسازها پرداخته شده است.